Návštěvní řád vnitřního areálu

1. Cíl

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků zábavního areálu AQUAPARK OLOMOUC a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.
Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s tímto návštěvním řádem.
Pro provoz jednotlivých zařízení aquaparku je závazný jejich rozvrh, který vymezuje rozdělení provozních hodin mezi organizace a veřejnost. Změny jsou vyhrazeny.

 

 

2. Vstup do vnitřního areálu

 1. Vstup do aquaparku je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou - čipem (v podobě náramkových hodinek), který si návštěvník zakoupí na recepci Aquaparku. Vstupem do prostoru vnitřního areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu a dbá pokynů zaměstnanců bazénu.
 2. Vstupenka (čip) platí pouze na den jejího vydání a v době provozu. Vstupenka je jednorázová a platí pouze na jeden vstup/výstup. Vstup do vnitřního areálu mimo stanovenou provozní dobu je zakázán. Zakoupený čip není majetkem návštěvníka a po dobu platnosti vstupu je mu pouze zapůjčen (neplatí pro držitele abonentních čipů). V případě ztráty čipu je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč/ čip.
 3. Vrácené peníze si návštěvník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 4. V případě využití dárkových poukazů je zákazník povinen předložit originální poukaz fyzicky na recepci. Na fotokopie poukazů či potvrzené objednávky z e-shopu nebude brán zřetel.
 5. Recepce aquaparku se otevírá 5 minut před zahájením provozu pro veřejnost a prodej vstupenek končí 1 hodinu před koncem provozní doby.
 6. Děti od 1-3 let věku mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let a to v plavkách (koupacích plenách), které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 7. Děti od 4 do 11 let včetně mají přístup do bazénu povolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 8. Děti starší 12 let mají po předložení kartičky zdravotní pojišťovny povolen samostatný vstup, ZTP, ZTP/P a senioři, studenti musí předložit příslušný doklad.
 9. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci (ZTP/P), je vstup do bazénu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 10. Osobám užívajícím protézy, ortézy, či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do bazénu dovolen pouze po uložení tohoto předmětu do uzavřené šatny.
 11. Invalidní vozík je nutné nahradit hygienicky nezávadným sprchovým vozíkem, který poskytne provozovatel v celkovém počtu 3 ks. V případě vyčerpání kapacity hygienických vozíků je možné je nahradit sadou (k dispozici 2 sady) návleků na kola invalidního vozíku, které poskytne provozovatel k zapůjčení.
 12. Vstup je z hygienických důvodů povolen do bazénu pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových, či obdobně tvrdých materiálů. Přípustné jsou kraťasy, či americké plavky.
 13. Do bazénu není dovolen vstup s ostrými, či rozbitými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, zejména příčesků, spon, kovových ozdob apod.
 14. Při plném obsazení bazénu s vodními atrakcemi (vnitřní areál) se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části Aquaparku Olomouc pro nutnou údržbu a pro mimosezónní provoz a dále z objektivních důvodů (např. špatné počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.), případně z důvodu na straně návštěvníků (porušení obecně závazných předpisů ČR, tohoto návštěvního řádu či jen pravidel slušného chování), to vše kdykoliv (i během návštěvy Aquaparku) a bez nároku na vrácení vstupného.
 16. Vstup do vnitřního areálu je zakázán
  a)  osobám postiženým horečkou, osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  b) osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  c) osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
  d) zvířatům
  e) osobám, kterým byl v minulosti vstup do Aquaparku ve smyslu předchozích článků tohoto návštěvního řádu omezen nebo zakázán

 

Na základě vyhlášky MZ č.135/2004 Sb. nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénů.

 

3. Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení vnitřního areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Doba pobytu na zakoupené vstupné začíná vstupem přes turniket a končí odchodem přes turniket (následuje po vrácení čipu a vyúčtování na recepci).
 3. Patnáct minut před ukončením provozní doby vnitřního areálu musí návštěvníci opustit bazénovou halu, aby se mohli osprchovat, osušit, obléci a opustit prostory areálu ještě před ukončením provozní doby. V případě nedodržení provozní doby recepce může být účtována pokuta dle aktuálního ceníku.
 4. Peníze a cenné předměty jsou návštěvníci povinni ukládat do trezorků, které jsou umístěny před vstupem do šaten, jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo na recepci.
 5. Před vstupem do převlékacích kabin je návštěvník povinen odložit obuv a dále je vstup povolen pouze bez obuvi, nebo ve vhodné koupací obuvi. Zákazník je povinen obuv uschovat ve své šatní skříňce. Za obuv odloženou v rozporu s výše uvedeným (např. obuv odložená ve vestibulu) neručíme.
 6. Převlékací kabiny ve společných šatnách slouží pouze ke svléknutí a obléknutí. K úschově oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou návštěvníci povinni řádně uzavřít. V případě ztráty čipu bude obsah skříňky návštěvníkovi vydán teprve po zjištění, že věci ve skříňce jsou skutečně jeho. Návod na ovládání skříněk je umístěn na viditelném místě v prostorách šatny. Za věci chybně uložené (např. ve skříňce, která nebyla majiteli čipu přidělena), neručíme.
 7. Každý návštěvník je povinen řádně se umýt mýdlem nebo jiným mycím prostředkem a osprchovat bez plavek a pouze v prostorách k tomu určených. Mytí mýdlem v plavkách je zakázáno především z těchto důvodů:
  a) omytí nemůže být důkladné a dostatečné
  b) mýdlo se sráží v plavkách a velmi znečišťuje vodu v bazénu
  c) mimo sprchové prostory je mytí zakázáno.
  Osobě, která nebude řádně osprchována, může být ze strany plavčíka vstup do bazénu zakázán. 
 8. Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena na okrajích bazénů.
 9. Dětský bazén (brouzdaliště) je určeno dětem do 6 let.
 10. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnostech, je třeba ihned přivolat plavčíka. Pro naléhavé případy jsou v bazénové hale umístěny čtyři bezpečnostní tlačítka označena popiskem „PLAVČÍK“. Místnost ošetřovny je zřetelně označena nápisem a červeným křížem. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost. Svévolné zneužití bezpečnostního tlačítka může být důvodem pro vyloučení návštěvníka z vnitřního areálu aquaparku.
 11. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 12. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny odevzdat na recepci. Obsluha recepce v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu předá zákazníkovi odchozí účtenku s čárovým kódem, který mu umožní volně odejít přes turniket. V případě překročení doby pobytu nebo doplatku za konzumaci a jiné doplňkové služby je zákazník povinen doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obsloužení u pokladny.
 13. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit přímo ústně na recepci, nebo zápisem do informačního boxu nebo elektronicky na info@aqua-olomouc.cz
 14. Při využívání atrakcí v areálu (tobogány - Black Hole a AquaBowl, skluzavka, aj.) je návštěvník povinen řídit se návodem k jízdě umístěným přímo u vstupu na atrakci, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat pokyny plavčíka.

 

4. Zakázané činnosti ve vnitřním areálu

 1. kouření ve všech vnitřních prostorech areálu Aquapark Olomouc
 2. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 3. hlučně se projevovat a rušit tím ostatní návštěvníky
 4. vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat z nich a jiných rizikových míst (vodní atrakce)
 5. volat o pomoc bez příčiny a zneužívat bezpečnostní tlačítko s označením „PLAVČÍK“
 6. znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků apod.
 7. konzumovat potraviny a nápoje v celém objektu mimo prostoru bistra a baru
 8. vstupovat na bazén se žvýkačkou
 9. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 10. vnášet vlastní potraviny a nápoje
 11. vnášení kapesníků, papírových kapesníků nebo ubrousků do vody (např. v kapsách plavek)
 12. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 13. neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 14. vnášet na bazén nafukovací předměty, ploutve, míče a tenisové míčky (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a kruhy, plavecké brýle)
 15. přemisťování židlí, stolů a lehátek
 16. plavat v prostorech dojezdu atrakcí
 17. vstupovat do prostor určených výhradně pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu

 

5. Atrakce

Použití zařízení a atrakcí (tobogán, Aquabowl, skluzavka, protiproud, masážní zařízení, aj.) je na vlastní nebezpečí. Při použití zařízení a atrakcí musí návštěvníci dodržovat příslušné pokyny k použití, respektovat příkazy a upozornění dohlížejícího personálu.

 1. Jízda na tobogánu Black Hole (žlutý tobogán) se řídí těmito pravidly:
  - na tobogán mají přístup osoby - děti starší 10 let
  - tobogán je sjízdný na pneumatikách k tomu určených (duších) nebo bez nich
  - manipulace (vynášení po schodech na nástupiště tobogánů, odebírání a ukládání na stojany určené pro skladování a jiné nakládání) s pneumatikami, je určeno pouze pro osoby starší 12 let
  - vstup do tobogánu je řízen na základě světelné signalizace nebo pokyny plavčíka
  - návodem k jízdě umístěným přímo u vstupu na atrakci
  - jízda hlavou napřed je zakázána
  - bezprostředně po dojezdu opusťte cílový prostor (dopadiště)
 2. Jízda na tobobánu AquaBowlu (červeno bílý tobogán s rychlým skluzem a trychtýřem) se řídí těmito pravidly:
  - na tobogán mají přístup pouze osoby - děti starší 12 let a dobří plavci
  - na tobogánu je zakázán přístup dvěma osobám najednou
  - vstup do tobogánu je řízen na základě světelné signalizace a turniketu nebo pokyny plavčíka
  - návodem k jízdě umístěným přímo u vstupu na atrakci
  - jízda hlavou napřed je zakázána
  - bezprostředně po dojezdu opusťte cílový prostor (dopadiště) přes turniket
 3. Masážní zařízení, whirlpool:
  - zařízení jsou omezena počtem osob a řídí se pokyny plavčíka
  - je zakázáno manipulovat s tryskami a strkat předměty nebo prsty do otvorů trysek v masážních lavicích
  - je určeno pouze osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami vody
  - doporučený pobyt ve vířivé vaně by neměl přesáhnout 20 minut
  - v případě nevolnosti nebo jiných zdravotních potíží svých nebo jiného návštěvníka je nutné neprodleně upozornit službu konajícího plavčíka
 4. Parní komory a tepidarium:
  - je určeno pouze osobám, jejichž zdravotní stav dovoluje kontakt s vyššími teplotami
  - návštěvník je povinen se po užití parní komory a tepidaria bezprostředně osprchovat
 5. Ochlazovací bazén:
  - je určen pouze k okamžitému ochlazení po použití prohříváren (parní komory a tepidária)
  - před vstupem do ochlazovacího bazénu je nutné se osprchovat
  - zařízení je omezeno počtem osob a řídí se pokyny plavčíka
  - je zakázáno skákání do bazénu, stání na ochozu apod.
 6. Návštěvník je povinen na všech atrakcích a v prostorech Aquaparku:
  - dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění plavčíka
  - používat jen vhodný koupací oděv
  - na atrakce nenastupovat ze strany ani zespod, nezastavovat se na tobogánech a skluzavce
  - zakázáno vzájemně se potápět, vhazovat druhé do vody, skákat z ochozů do prostorů dojezdů atrakcí 

  Whirlpooly, masážní lehátka, protiproud, chrliče, aj. se spouštějí ve stanovených intervalech v omezené míře dle posouzení plavčíků.

 

6. Návštěvní řád wellnes zóny

 1. Vstup do wellness zóny je povolen pouze bez plavek.
 2. Wellness zóna zahrnuje sauny, parní lázeň, venkovní whirlpool, ochlazovací bazén, odpočívárny a bar s obsluhou.
 3. Doba provozu wellness zóny je vyznačena u jejího vstupu a může být operativně měněna. V provozní době je také uvedeno, pro které pohlaví je sauna určena, nebo je-li pro obě pohlaví (společná sauna).
 4. Prodej vstupenek (ve formě čipu-náramkové hodinky) začíná otevřením wellness zóny a končí dvě hodiny před jejím uzavřením. Na svléknutí a obléknutí má návštěvník sauny navíc 15 min. zdarma. Doba pobytu začíná vstupem do šaten a končí odevzdáním čipu na recepci wellness zóny. Délka vstupu do wellness zóny se řídí platným ceníkem. Vstupenka je jednorázová a platí pouze pro jeden vstup/výstup.
 5. Vrácené peníze si návštěvník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 6. V případě využití dárkových poukazů je zákazník povinen předložit originální poukaz fyzicky na recepci. Na fotokopie poukazů či potvrzené objednávky z e-shopu nebude brán zřetel.
 7. Za zdravotní způsobilost, k saunování, si odpovídá každý návštěvník sám. Provozovatel může z prostoru wellness zóny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.
 8. Do prostor wellness zóny je zakázáno nosit skleněné předměty. V prohřívárnách je zakázáno jíst a pít.
 9. Vstup do prostor wellness zóny osobám mladším 15-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Dětem je vstup povolen od 7 let věku.
 10. Každý návštěvník wellness zóny je povinen se před prvním použitím prohřívárny (sauny, parní lázně) řádně celý umýt mýdlem a osprchovat.
 11. Vstup do prohřívárny je povolen pouze bez plavek a po osušení.
 12. Do sauny si každý návštěvník musí vzít prostěradlo nebo osušku. Návštěvník by neměl být v sauně v přímém kontaktu s lavicemi, ale vždy využít prostěradlo nebo osušku k podložení celé plochy těla, včetně plosek nohou. Prostěradlo a osušku může si návštěvník za poplatek zapůjčit na recepci wellness zóny.
 13. Každý návštěvník wellness zóny je povinen udržovat čistotu, pořádek a šetřit vybavení wellness zóny.
 14. Ve všech prostorách wellness zóny není dovoleno provádět osobní hygienu (holení, pedikúru apod.). Je zakázáno v těchto prostorách používat vlastní peelingy, kartáče, lufy a podobné masážní prostředky.
 15. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 16. V případě úrazu vlastního nebo jiného návštěvníka wellness zóny je nutné neprodleně informovat provozovatele (obsluha wellness zóny).
 17. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které trpí jakoukoli nemocí ohrožující jejich zdraví, či zdraví ostatních osob.
 18. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny odevzdat na recepci. Obsluha recepce v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu předá zákazníkovi odchozí účtenku. V případě překročení doby pobytu nebo doplatku za konzumaci a jiné doplňkové služby je zákazník povinen doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obsloužení u pokladny.
 19. Patnáct minut před ukončením provozní doby wellness zóny jsou návštěvníci povinni opustit všechny její prostory, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu. Ručník a prostěradlo odevzdávají návštěvníci při odchodu na recepci wellness zóny.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části wellness zóny Aquaparku Olomouc pro nutnou údržbu a pro mimosezónní provoz a dále z objektivních důvodů (např. špatné počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.), případně z důvodu na straně návštěvníků (porušení obecně závazných předpisů ČR, tohoto návštěvního řádu či jen pravidel slušného chování), to vše kdykoliv (i během návštěvy Aquaparku) a bez nároku na vrácení vstupného.
 21. Vstup do wellness zóny je zakázán
  f) Dětem do dovršení 7 let věku
  g) osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  h) osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
  i) osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
  j) zvířatům
  k) osobám, kterým byl v minulosti vstup do Aquaparku ve smyslu příslušných článků tohoto návštěvního řádu omezen nebo zakázán
7. Vyloučení z návštěvy Aquaparku

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnance nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.


8. Úhrada případných škod a sankcí


V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.


9. Všeobecná ustanovení

 1. Návštěvní řády jsou závazné pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnost dnem vyhlášení.
 2. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.
 3. Do aquaparku je vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu zakázán. Výjimkou jsou kočárky a invalidní vozíky pro imobilní občany. Při vstupu do vnitřního areálu je nutné kočárky odložit ve vstupní hale a zabezpečit je proti krádeži řetězy, které jsou umístěny pod schody v přízemí vstupní haly (neplatí při vstupu do letního aquaparku). Návštěvníci mohou využít výtah k přesunu do prvního patra na recepci a bistro nebo do druhého patra na recepci sauny.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.
 5. Nalezené předměty nálezce odevzdá dohlížejícímu personálu.
 6. Za ztrátu čipu bude požadována náhrada ve výši 200,- Kč
 7. Návštěvníci se k vnitřnímu i vnějšímu zařízení a vybavení Aquaparku Olomouc chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquaparku odpovídá za vzniklou škodu návštěvník.
 8. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v objektu Aquaparku Olomouc.
 9. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli pracovníka Aquaparku Olomouc.
 10. Rozdávat nebo prodávat tiskoviny, nabízet zboží ke koupi a/nebo nabízet či provádět řemeslné práce, je bez zvláštního povolení v Aquaparku Olomouc zakázáno.
 11. Návštěvníci musí bezpodmínečně opustit veškeré prostory do ukončení otevírací doby.
 12. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci nebo přímo u vedení Aquaparku Olomouc.
 13. Personál Aquaparku Olomouc je oprávněn v souladu s § 6 OZ, využít práva svépomoci a v případě, kdy by se návštěvník dopustil neoprávněného a bezprostředního zásahu do práv třetích osob (nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), je personál přítomný takovému zásahu oprávněn jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka do doby příjezdu Policie České Republiky.

 

Datum vydání: 30.05.2009
Aktualizováno: 01.01.2023
Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.