Návštěvní řád wellness zóny

Návštěvní řád wellness zóny

 1. Vstup do wellness zóny je povolen pouze bez plavek.
 2. Wellness zóna zahrnuje sauny, parní lázeň, venkovní whirlpool, ochlazovací bazén, odpočívárny a bar s obsluhou.
 3. Doba provozu wellness zóny je vyznačena u jejího vstupu a může být operativně měněna. V provozní době je také uvedeno, pro které pohlaví je sauna určena, nebo je-li pro obě pohlaví (společná sauna).
 4. Prodej vstupenek (ve formě čipu – náramkové hodinky) začíná otevřením wellness zóny a končí dvě hodiny před jejím uzavřením. Na svléknutí a obléknutí má návštěvník sauny navíc 15 min. zdarma. Doba pobytu začíná vstupem do šaten a končí odevzdáním čipu na recepci wellness zóny. Délka vstupu do wellness zóny se řídí platným ceníkem. Vstupenka je jednorázová a platí pouze pro jeden vstup/výstup.
 5. Vrácené peníze si návštěvník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 6. V případě využití dárkových poukazů je zákazník povinen předložit originální poukaz fyzicky na recepci. Na fotografie poukazů či potvrzené objednávky z e-shopu nebude brán zřetel.
 7. Za zdravotní způsobilost k saunování si odpovídá každý návštěvník sám. Provozovatel může z prostoru wellness zóny vyloučit osoby k saunování zjevně nezpůsobilé.
 8. Do prostor wellness zóny je zakázáno nosit skleněné předměty. V prohřívárnách je zakázáno jíst a pít.
 9. Vstup do prostor wellness zóny osobám mladším 15-ti let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let. Dětem je vstup povolen od 7 let věku.

 10. Každý návštěvník wellness zóny je povinen se před prvním použitím prohřívárny (sauny, parní lázně) řádně celý umýt mýdlem a osprchovat.
 11. Vstup do prohřívárny je povolen pouze bez plavek a po osušení.
 12. Do sauny si každý návštěvník musí vzít prostěradlo nebo osušku. Návštěvník by neměl být v sauně v přímém kontaktu s lavicemi, ale vždy využít prostěradlo nebo osušku k podložení celé plochy těla, včetně plosek nohou. Prostěradlo a osušku si může návštěvník za poplatek zapůjčit na recepci wellness zóny.
 13. Každý návštěvník wellness zóny je povinen udržovat čistotu, pořádek a šetřit vybavení wellness zóny.
 14. Ve všech prostorách wellness zóny není dovoleno provádět osobní hygienu (holení, pedikúru apod.). Je zakázáno v těchto prostorách používat peelingy, kartáče, lufy a podobné masážní prostředky.
 15. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid a svým vystupováním neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 16. V případě úrazu vlastního nebo jiného návštěvníka wellness zóny je nutné neprodleně informovat provozovatele (obsluha wellness zóny).
 17. Z návštěvy jsou vyloučeny všechny osoby, které trpí jakoukoli nemocí ohrožující jejich zdraví, či zdraví ostatních osob.
 18. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny odevzdat na recepci. Obsluha recepce v případě nepřekročení uhrazené doby pobytu předá zákazníkovi odchozí účtenku. V případě překročení doby pobytu nebo doplatku za konzumaci a jiné doplňkové služby je zákazník povinen doplatit vzniklý rozdíl. Zákazník hradící překročení doby pobytu nemá nárok na přednostní obsloužení u pokladny.
 19. Patnáct minut před ukončením provozní doby wellness zóny jsou návštěvníci povinni opustit všechny její prostory, aby se stačili obléci do uzavření šaten. Šatny se uzavírají přesně v hodinu, která je na rozvrhu uvedena jako konec provozu. Ručník a prostěradlo odevzdávají návštěvníci při odchodu na recepci wellness zóny. V případě pozdního odchodu návštěvníka (po ukončení provozní doby) může být účtována pokuta dle aktuálního ceníku.
 20. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části wellness zóny Aquaparku Olomouc pro nutnou údržbu a pro mimosezónní provoz a dále z objektivních důvodů (např. špatné počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.), případně z důvodu na straně návštěvníků (porušení obecně závazných předpisů ČR, tohoto návštěvního řádu či jen pravidel slušného chování), to vše kdykoliv (i během návštěvy Aquaparku) a bez nároku na vrácení vstupného.
 21. Vstup do wellness zóny je zakázán
  1. dětem do dovršení 7 let věku
  2. osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  3. osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
  4. osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
  5. zvířatům
  6. osobám, kterým byl v minulosti vstup do Aquaparku ve smyslu předchozích článků tohoto návštěvního řádu omezen nebo zakázán

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 2. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a relaxaci.
 3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové, informační tabule a jiná upozornění, a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.
 4. Nalezené předměty nálezce odevzdá obsluze sauny.
 5. Za ztrátu čipu bude požadována náhrada ve výši 200,- Kč.
 6. Návštěvníci se k vnitřnímu i vnějšímu zařízení a vybavení Aquaparku Olomouc chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquaparku odpovídá za vzniklou škodu návštěvník.
 7. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v objektu Aquaparku Olomouc.
 8. Návštěvníci musí bezpodmínečně opustit veškeré prostory do ukončení provozní doby sauny.
 9. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit na recepci sauny nebo přímo u vedení Aquaparku Olomouc.
 10. Personál Aquaparku Olomouc je oprávněn v souladu s § 6 OZ, využít práva svépomoci a v případě, kdy by se návštěvník dopustil neoprávněného a bezprostředního zásahu do práv třetích osob (nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), je personál přítomný takovému zásahu oprávněn jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka do doby příjezdu Policie České Republiky.

 

Na základě vyhlášky MZ č.238/2011 Sb. nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénů.

 

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků zábavního areálu AQUAPARK OLOMOUC a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s tímto návštěvním řádem.
Pro provoz jednotlivých zařízení aquaparku je závazný jejich rozvrh, který vymezuje rozdělení provozních hodin mezi organizace a veřejnost. Změny jsou vyhrazeny.

 

Datum vydání: 1.1.2022
Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.