Ceník a platby

Pro školní rok 2022/2023 jsou stanoveny následující ceny:

  • 220,-Kč /1 lekce, tedy 2200,-Kč/10 lekcí na 1 dítě
  • 230,-Kč /1 lekce, tedy 1150,-Kč /5 lekcí na 1 dítě
  • 500,-Kč /1 individuální lekce

Úhrada bude provedena v hotovosti nebo platební kartou na recepci aquaparku po předložení řádně vyplněné Objednávky.

Rodič se zavazuje za organizaci a plnění cílů předplavecké výuky zaplatit AQUAPARKU OLOMOUC, a.s. částku, jejíž výše je stanovena provozními náklady a úhradou mezd instruktorů plavání.

V případě, že dítě absolvuje maximálně 3 vyučovací jednotky během 1kurzu plavání a zbývající lekce neabsolvuje ze závažných důvodů, mají možnost rodiče písemně s uvedením důvodu podat žádost u vedoucího instruktora plavání o navrácení poměrné částky uhrazeného poplatku za kurz plavání, a to ve výši 30% z celkového poplatku za kurz plavání.

Pokud dojde k předčasnému ukončení kurzu plavání po 3. lekci, berou rodiče na vědomí, že nemají nárok na vrácení ani poměrné částky uhrazeného poplatku za kurz plavání. Předčasným ukončením kurzu se rovněž rozumí dvě po sobě jdoucí neomluvené absence na lekci kurzu plavání.