Ceník a platby

Pro školní rok 2017/2018 jsou stanoveny následující ceny:

  • 190,-Kč /1 lekce, tedy 1900,-Kč/ 10 lekcí na 1 dítě
  • 190,-Kč /1 lekce, tedy 950,-Kč / 5 lekcí na 1 dítě
  • 400,-Kč / 1 individuální lekce

Úhrada bude provedena v hotovosti na recepci aquaparku po předložení řádně vyplněné Objednávky.
V případě, že dítě nastoupí v průběhu kurzu, bude platba provedena v hotovosti dle počtu lekcí.

Rodič se zavazuje za organizaci a plnění cílů předplavecké výuky zaplatit AQUAPARKU OLOMOUC, a.s. částku, jejíž výše je stanovena provozními náklady a úhradou mezd instruktorů plavání.

V případě, že dítě absolvuje maximálně 3 vyučovací jednotky během 1kurzu plavání a zbývající lekce neabsolvuje ze závažných důvodů, mají možnost rodiče písemně s uvedením důvodu podat žádost u instruktora plavání o navrácení poměrné částky uhrazeného poplatku za kurz plavání, a to ve výši 30% z celkového poplatku za kurz plavání.

Pokud dojde k předčasnému ukončení kurzu plavání po 3. lekci, berou rodiče na vědomí, že nemají nárok na vrácení ani poměrné částky uhrazeného poplatku za kurz plavání. Předčasným ukončením kurzu se rovněž rozumí dvě po sobě jdoucí neomluvené absence na lekci kurzu plavání.