Návštěvní řád letního aquaparku

1. Cíl

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků plaveckého areálu AQUAPARK OLOMOUC a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován. Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení s návštěvním řádem. Pro provoz jednotlivých zařízení aquaparku je závazný jejich rozvrh, který vymezuje rozdělení provozních hodin mezi organizace a veřejnost. Změny jsou vyhrazeny.

 

 

2. Vstup do letního Aquaparku

 1. Vstup do letního aquaparku je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou nebo čipem, který si návštěvník zapůjčí na venkovní pokladně, pokladně Aktivity parku nebo na recepci ve vnitřním areálu v prvním patře. Vstupem do prostoru plaveckého bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, souhlasí s podmínkami Návštěvního řádu a dbá pokynů zaměstnanců aquaparku.
 2. Prodej vstupenek do letního areálu je umožněn se začátkem provozní doby tohoto areálu a končí 1 hodinu před koncem provozních hodin. Denní vstupenka platí pouze na den jejího vydání a v době provozu. Vstupenka je jednorázová a platí pouze na jeden vstup/výstup. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Zakoupený čip není majetkem návštěvníka a po dobu platnosti vstupu je mu pouze zapůjčen (neplatí pro držitele abonentních čipů). V případě ztráty čipu je návštěvník povinen uhradit částku 200 Kč/ čip s tím, že provozovatel je oprávněn pro případ ztráty vyžadovat složení zálohy. 
 3. Vrácené peníze si návštěvník přepočítá ihned u pokladny, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 4. Pro imobilní občany a návštěvníky s kočárky je vstup na letní aquapark pomocí výtahu přes recepci vnitřního areálu v prvním patře nebo přes bezbariérovou pokladnu Aktivity parku.
 5. Děti od 1-3 let mají povolen vstup do bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Přístup je povolen pouze do dětského bazénu (brouzdaliště) v plavkách, které jsou v pase a nohavicích opatřeny gumičkou.
 6. Děti od 4 do 12 let včetně je přístup do bazénu dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby starší 18 let. Vstup je z hygienických důvodů povolen pouze v předepsaných plavkách (viz níže).
 7. Děti starší 12 let, studenti, ZTP, ZTP/P a senioři musí předložit kartičku zdravotní pojišťovny.
 8. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci, je vstup do bazénu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 9. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do bazénu dovolen pouze po uložení tohoto předmětu do uzavřené šatny a jeho nahrazení hygienicky nezávadným. Invalidní vozík je nutné nahradit hygienicky nezávadným sprchovým vozíkem, který poskytne provozovatel v celkovém počtu 3 ks.
 10. Vstup je z hygienických důvodů povolen do bazénu pouze v plavkách nebo plaveckém úboru z pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z kovových či obdobně tvrdých materiálů. Přípustné jsou bermudy, kraťasy či americké plavky.
 11. Do bazénu není dovolen vstup s ostrými či rozbitými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, zejména příčesků, spon, kovových ozdob apod.
 12. Při plném obsazení vnitřního areálu s vodními atrakcemi se uzavře přístup, který se opět otevře po uvolnění kapacity.
 13. Z letního aquaparku do vnitřního areálu je možný vstup pouze s čipem. Čip je možno zapůjčit na pokladně letního aquaparku nebo na recepci vnitřního areálu. Čipový náramek je zákazník povinen při odchodu z placené zóny odevzdat na recepci. Obsluha recepce v případě, že zákazník nečerpal doplňkové služby, předá zákazníkovi odchozí účtenku s čárovým kódem, který mu umožní volně odejít přes turniket. V případě doplatku za konzumaci a jiné doplňkové služby je zákazník povinen doplatit vzniklý rozdíl.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části Aquaparku Olomouc pro nutnou údržbu a pro mimosezónní provoz a dále z objektivních důvodů (např. špatné počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.).
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit vstup návštěvníka do některých částí areálu Aquaparku Olomouc z důvodu porušení obecně závazných předpisů ČR, tohoto návštěvního řádu či jen pravidel slušného chování, to vše kdykoliv (i během návštěvy Aquaparku) a bez nároku na vrácení vstupného.
 16. Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
  a) osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  b) osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  c) osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog
  d) zvířatům
  e) osobám, kterým byl v minulosti vstup do Aquaparku ve smyslu předchozích článků tohoto návštěvního řádu omezen nebo zakázán

 

Na základě vyhlášky MZ č.135/2004 sb. nemají děti do 1 roku věku přístup do bazénů. Po ukončení provozní doby je zakázán pobyt všech osob (návštěvníků, zaměstnanců, nájemců)  v prostorách venkovního koupaliště mimo ohraničený výplavový bazén.

 

 

3. Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení letního aquaparku a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Doba pobytu na zakoupené vstupné začíná průchodem turniketem a končí odchodem návštěvníka, případně ukončením provozu areálu v zavírací době.
 3. Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazény letního aquaparku.
 4. Peníze a cenné předměty (mobilní telefony, šperky, platební karty..) jsou návštěvníci povinni ukládat do provozovatelem zvlášť určených skříněk v prostorách šaten jinak provozovatel neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo na pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 5. Převlékací kabiny v prostorech šaten slouží pouze ke svléknutí a obléknutí.
 6. Každý návštěvník je povinen se řádně osprchovat před vstupem do bazénu.
 7. Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena na okrajích bazénů.
 8. Dětský bazén (brouzdaliště) je určeno dětem do 6 let.
 9. Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnostech, je třeba ihned přivolat plavčíka. Pro naléhavé případy jsou ve venkovním prostoru umístěna dvě bezpečnostní tlačítka označena popiskem „PLAVČÍK“. Místnost plavčíka je zřetelně označena nápisem a červeným křížem. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost.
 10. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 11. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v recepci, nebo přímo u provozovatele ústně, zápisem do Návštěvní knihy nebo elektronicky na info@aqua-olomouc.cz
 12. Při využívání atrakcí letního aquaparku (tobogán a široká vodní skluzavka, protiproud, aj.) je návštěvník povinen řídit se provozním řádem umístěným přímo na atrakci, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat dozor u těchto atrakcí.
 13. Zákazníci, kteří si zakoupili vstupenku/čip do letního areálu, jsou povinni opustit prostor letního aquaparku nejpozději před ukončením provozní doby letního areálu, nikoliv provozní doby vnitřního areálu. Odchod je možný přes letní pokladnu, pokladnu Aktivity parku nebo přes hlavní recepci (východ z terasy). V případě pozdního odchodu návštěvníka (po ukončení provozní doby letního areálu) může být účtována pokuta dle aktuálního ceníku.

 

4. Zakázané činnosti v letním Aquaparku

 1. kouření mimo vyhrazené prostory
 2. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 3. hlučně se projevovat a rušit tím ostatní návštěvníky
 4. vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat z nich a jiných rizikových míst (vodní atrakce)
 5. volat o pomoc bez příčiny a zneužívat bezpečnostní tlačítko s označením „PLAVČÍK“
 6. znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků apod.
 7. vstupovat do bazénů se žvýkačkou
 8. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 9. vnášení kapesníků, papírových kapesníků nebo ubrousků do vody
 10. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 11. neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 12. přemisťování židlí, stolů
 13. neplavat v prostorech dojezdu atrakcí
 14. nevstupovat do prostor určených výhradně pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu
 15. poškozovat stromy, keře a ostatní vybavení oddechových ploch a dětského hřiště
 16. vnášet na bazén nafukovací předměty, ploutve, míče a tenisové míčky (povoleny jsou pouze nafukovací rukávky a kruhy, plavecké brýle)

 

5. Atrakce

Použití zařízení a atrakcí (tobogán, široká skluzavka, vodní trampolína, protiproud, masážní zařízení, aj.) je na vlastní nebezpečí. Při použití zařízení a atrakcí musí návštěvníci dodržovat příslušné pokyny k použití, respektovat příkazy a upozornění dohlížejícího personálu.

 1. Jízda na venkovním tobogánu a široké vodní skluzavce:  
  - na tobogán a skluzavku mají přístup osoby - děti starší 6 let
  - vstup do tobogánu na základě světelné signalizace
  - jezdit v poloze v leže obličejem ve směru jízdy, dítě zaujme polohu před dospělým v leže na zádech, obličejem ve směru jízdy
  - jízda hlavou dopředu je zakázána a nepřidržujte se okraje
  - bezprostředně po dojezdu opusťte cílový prostor
 2. Dětské hřiště: 
  - přístup mají děti od 3 do 14 let
  - děti do 12 let vždy s doprovodem osoby starší 18 let

 3. Návštěvník je povinen na všech atrakcích a v prostorech Aquaparku:
  - dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy a upozornění dozoru 
  - používat jen vhodný koupací oděv
  - na atrakce nenastupovat ze strany ani zespodu
  - nezastavovat se na tobogánech a skluzavce
  - zakázáno vzájemně se potápět, vhazovat druhé do vody, skákat z ochozů do prostorů dojezdů atrakcí

  Masážní lehátka, protiproud, vodotrysk, chrliče, aj. se pouštějí ve stanovených intervalech v omezené míře dle posouzení plavčíků a je zde zakázáno se potápět

 

6. Vyloučení z návštěvy letního Aquaparku

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnance nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

7. Úhrada případný škod a sankcí

V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případě bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.


8. Všeobecná ustanovení

 1. Návštěvní řády jsou závazné pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnost dnem vyhlášení.
 2. Ustanovení tohoto řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společenského prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.
 3. Do aquaparku je vstup s jízdními koly a jinými prostředky pro osobní dopravu zakázán. Výjimkou jsou kočárky a invalidní vozíky pro imobilní občany.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule a jiná upozornění a nesmí je poškozovat, znečišťovat ani odstraňovat.
 5. Nalezené předměty nálezce odevzdá dohlížejícímu personálu.
 6. Za ztrátu čipu bude požadována náhrada ve výši 200,- Kč
 7. Návštěvníci se k vnitřnímu i vnějšímu zařízení a vybavení Aquaparku Olomouc chovají ohleduplně. V případě zneužívání, úmyslného znečišťování, poškozování nebo odstraňování zařízení a vybavení aquaparku odpovídá za vzniklou škodu návštěvník.
 8. Návštěvníci nesmí činit nic, co by bylo v rozporu s dobrými mravy či ohrožovalo bezpečnost, klid a pořádek v objektu Aquaparku Olomouc.
 9. Návštěvníci v případě úrazu či jiné mimořádné události uvědomí ihned kteréhokoli pracovníka Aquaparku Olomouc.
 10. V případě bouřky doprovázené elektrickými výboji (blesky) budou návštěvníci vyzvání k okamžitému opuštění tobogánové věže a všech bazénu.
 11. Rozdávat nebo prodávat tiskoviny, nabízet zboží ke koupi a/nebo nabízet či provádět řemeslné práce, je bez zvláštního povolení v Aquaparku Olomouc zakázáno.
 12. Návštěvníci musí bezpodmínečně opustit veškeré prostory do ukončení otevírací doby.
 13. Případná přání, upozornění a stížnosti mohou návštěvníci oznámit v recepci nebo přímo u vedení Aquaparku Olomouc.
 14. Personál Aquaparku Olomouc je oprávněn v souladu s § 6 OZ, využít práva svépomoci a v případě, kdy by se návštěvník dopustil neoprávněného a bezprostředního zásahu do práv třetích osob (nezaplacení, odcizení, poškození cizí věci), je personál přítomný takovému zásahu oprávněn jednostranně aktivně odvrátit přiměřeným způsobem neoprávněný zásah návštěvníka do doby příjezdu Policie České Republiky.

 

Datum vydání: 30.05.2009
Aktualizováno: 01.01.2023
Provozovatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s.